תקנון האתר

ברוך הבא לאתר www.orit-raphael.co.il, קרא בבקשה בעיון את תקנון האתר כדי לדעת כיצד להשתמש בו בצורה הטובה ביותר. באתר  אורית של רפאל בכתובת האינטרנט www.orit-raphael.co.il  מוצעים שירותים מקוונים ללמידת הבחינה העצמית הכוללים תכנים ותמונות בנושא קלפי טארוט.

תנאי שימוש ודגשים משפטיים

זיהוי החברה:
האתר פורסם בידי אורית הירשוביץ 058213349, oritraphael@gmail.com.

קניין רוחני:
כל האלמנטים שנמצאים באתר כמו גם בהודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו למשתמשים שביקשו אותם, כלומר המותג, הלוגו, הטקסטים פרשנויות הקלפים, המאמרים, האיורים, התמונות, הצילומים והסרטונים שמורים בזכויות יוצרים כמו גם בזכויות קניין רוחני. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק מהמוצרים המוצגים באתר ומהעיצוב שלו. השימוש מורשה באופן פרטי בלבד.

סקירת השירות:
האתר כולל מגוון שירותים המופעלים מרחוק הקשורים ללמידת הבחינה העצמית. האתר מציע למבקרים אפשרויות לפתיחות שונות בקלפי הטארוט ובכך לשלוף קלף או קלפים ולהכיר את פרשנותם. התוכן שמסופק באמצעות שירותים אלו הוא בחינם ובעל תכנים תרבותיים, למתרות הנאה בלבד. לפיכך העושה שימוש באתר מודע לכך שכל התוכן המופיע באתר או נשלח בדואר אלקטרוני על פי בקשת המשתמש בין אם בכתב ובין אם בעל פה הוא בעל אופי אינפורמטיבי מהנה בלבד. בשום מקרה התוכן שנכתב באתר זה לא נועד להשפיע על התנהגותם או דעתם של המשתמשים. תוכן זה לא אמור להחליף בשום דרך ייעוץ משפטי, רפואי, פיננסי או פסיכולוגי. התוכן הוא למטרות הנאה ובידור בלבד.

תנאי השימוש נכנסים לתוקף ברגע שהם מתקבלים בידי המשתמש ונשארים בתוקף לתקופה בלתי מוגבלת. יוצר האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת בהתאם לשינוי של השירותים שהאתר מציע או בחקיקה החלה עליו.

השירותים מוצעים בכל מדינה בעולם שהחוק המקומי מתיר על כך. אחרת על המשתמש להפסיק את הגישה לאתר מאיזור זה.

שימוש בשירותים:
כמשתמשים באתר ובשירותיו, עליכם לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש בשירות. במידה ואינך מסכים לאחד או יותר מהתנאים המפורטים, אנא הימנע מביצוע שימוש בהם. תקנון האתר מנוסח מראש בלשון זכר רק מטעמי נוחות. כל מה שכתוב בהסכם זה בלשון זכר, מתייחס כמובן גם לנקבה ולהיפך. בנוסף לכך, כל האמור בלשון יחיד, גם מתייחס לרבים ולהיפך.

הצטרפות לשירות:
הצטרפות לשירות הייעוץ של אתרנו מעידה על אישור תקנון זה וכן על הסכמה לכל תנאיו השונים המפורטים במסמך זה, וזאת ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש אשר מפורטים בתקנון נתונים לשינוי עתידי ע"י מפעיל השירות – וזאת בכל זמן וללא מתן הודעה מראש למשתמשים, ולכן אנו ממליצים לבקר בדף זה מעת לעת. רשימת תנאי השימוש המובאת בתקנון זה, מבהירה ומסדרת את מערכת היחסים בין מפעילי האתר והשימוש בפתיחה היומית, בקריאת הכיוון ובשאלת המילים, לבין מקבלי השירות ונותני השירות.

אופי למידת הבחינה העצמית:
אופי למידת הבחינה העצמית אינה מדע מדויק. יוצרי האתר אינם יכולים להבטיח בשום דרך את אמיתות התוצאה, ובשום אופן התוצאה או הבנת התוצאה אינם אמורים להחליף בשום דרך קבלת החלטות אישיות ומקצועיות. לשם הסר ספק התוכן של יוצרי האתר אינו מתיימר במישרין או בעקיפין להשפיע על כל החלטה שהיא, האינפורמציה למטרות בידור בלבד.                                                                                                                        

מגבלות האחריות:
יוצר האתר אינו אחראי בשום אופן להתנהגות המסחרית של אתרי אינטרנט אחרים או חברות אחרות שיש להן גישה לאתר באמצעות Hypertext links ואימלים המתקבלים מהם. אחריות המשתמש להתייחס לתנאים של האתרים והחברות האחרות לפני שמקבלים מהם שירות.                       

החוק חל:
מקום השיפוט הרלוונטי לתקנון זה הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ישראל. על השימוש באתר יחולו אך ורק חוקי מדינת ישראל.                  

שינוי בתקנון האתר: יוצר האתר רשאי לשנות את התקנון בכל זמן אלו העושים שימוש באתר מקבלים ללא סייג את השינויים.

error: